SOME DRAWINGS


click on image to view album
Kathe Kollwitz